Op deze pagina vind je informatie over de procedure, hoe participanten van het Steunpunt KinderVakanties de kosten van de VOG vergoed kunnen krijgen via de VOG-functie in de nieuwe Ledenmodule (alleen voor geautoriseerde en ingelogde medewerkers van de participanten bereikbaar).

Niet-participanten van het Steunpunt kunnen de VOG’s die in 2014 zijn/worden aangevraagd onder bepaalde voorwaarden ook vergoed krijgen, hiervoor geldt een aangepaste regeling: klik hier voor meer informatie.

Wanneer participanten de kosten van de in 2012, 2013 of 2014 aangevraagde VOG’s  vergoed wil krijgen, moet minimaal voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Voor wie?
De VOG is gratis voor organisaties die aangesloten zijn bij het Steunpunt KinderVakanties en voldoen aan de door het Steunpunt gestelde voorwaarden. Dit wil zeggen dat de organisatie valt onder de doelgroep van het Steunpunt en zich inzet om de kinderveiligheid tijdens kindervakanties binnen de eigen organisatie breder vorm te geven.

Voor vergoeding komen alleen in aanmerkingen, VOG’s die zijn aangevraagd door een  vrijwilliger actief bij kindervakanties, dus niet door medewerkers met een dienstverband bij de aangesloten organisatie. Verder worden alleen daadwerkelijk afgegeven VOG’s vergoed, waarbij de vrijwilliger is gescreend op basis van screeningsprofiel 84 (“Belast zijn met de zorg voor minderjarigen”) als deze vrijwilliger ook daadwerkelijk met kinderen werkt tijdens kindervakantie-activiteiten.

Hoe werkt het?
Via de volgende stappen kunnen participanten van het Steunpunt KinderVakanties in aanmerking komen voor de gratis VOG:

Aanvragen VOG/voorbereiding:

 1. Vraag als organisatie een eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) aan om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van de overheid, zoals het elektronisch aanvragen van een VOG.
 2. Electronische VOG aanvraag:

a) Zet via www.elovog.organisatie.dienstjustis.nl een VOG-aanvraag klaar en laat de vrijwilliger minimaal screenen op screeningsprofiel 84 (Kies in Stap 4 voor “Samengesteld screeningsprofiel“, dan “8. Personen” en tenslotte “Screeningsprofiel 84“).
b) De vrijwilliger ontvangt per e-mail een mededeling dat er een VOG-aanvraag in gang is gezet en moet met zijn DigiD inloggen om de aanvraag af te ronden.
c) De vrijwilliger zal de kosten voor deze aanvraag van € 24,55 voor moeten schieten.
d) Na screening van de vrijwilliger zal deze van de uitkomst op de hoogte worden gesteld middels het toezenden van de VOG aan de vrijwilliger.

Vergoeding van de kosten:

 1. De vrijwilliger dient de VOG in te leveren bij de organisatie en de volledige kosten voor het aanvragen van de VOG daar te declareren. Ontvangt de organisaties reeds een compensatie voor deze kosten, dan kan slechts voor het resterende een vergoeding worden aangevraagd via het Steunpunt. Neem hiervoor contact met ons op.
 2. Via de VOG-functie in de nieuwe Ledenmodule kan de participant van het Steunpunt KinderVakanties eenvoudig de volledige kosten van de VOG declareren bij het Steunpunt. Om deze VOG-functie te kunnen bereiken moet je inloggen op de Ledenmodule. De organisatie zal hiervoor de volgende gegevens moeten bewaren/doorgeven:
  1. Het unieke kenmerk, vermeld op de VOG onder de datum als “Ons kenmerk”,
  2. de kosten van de afgegeven VOG (standaard € 24,55 per VOG)
  3. of de vrijwilligers betrokken bij de kindervakantie-activiteit waarvoor de VOG is aangevraagd en de VOG voldoet aan de gestelde voorwaarden voor vergoeding.
 3. Het Steunpunt zal de aanvraag beoordelen en overgaan tot uitbetalen van de declaratie. Op de VOG-declaratiepagina is eenvoudig een overzicht en de status van de declaratie te volgen.

Aanvullende voorwaarden, beperkingen en sancties

 1. Het Steunpunt verzorgt de declaraties van VOG’s op basis van een (beperkte) subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wanneer de verstrekte subsidie op is, worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Zie voor de laatste informatie de website van het Steunpunt KinderVakanties.
 2. Aan deze regeling en/of het voorstaande kunnen geen rechten worden ontleend, noch is het Steunpunt KinderVakanties verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige schade of kosten, in elke vorm dan ook, voortvloeiend uit deze voorwaarden, verstrekte informatie en/of anderszins verbandhoudend met deze regeling aangaande de gratis VOG.
 3. Te laat of onvolledig ingediende declaraties komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 4. Alleen VOG’s die zijn aangevraagd in 2012, 2013 en 2014 komen voor vergoeding in aanmerking.
 5. Op ingediende declaraties zal –steekproefsgewijs- (accountants)controle plaatsvinden, alsmede verificatie bij het Ministerie waar de VOG’s worden afgegeven. De organisatie is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan enig onderzoek rond de juistheid van de ingediende declaratie.
 6. Wordt er onvoldoende meegewerkt door de organisatie, zijn er ten onrechte of op onjuiste gronden VOG’s door een organisatie gedeclareerd, dan geldt dat alle verstrekte betalingen teruggevorderd kunnen worden te verhogen met een boete van 100%, met een minimum van € 250,-
 7. Het Steunpunt KinderVakanties is als uitvoerder van deze regeling ook gerechtigd om voorwaarden te wijzigen, aanvragen af te wijzen of in te trekken, zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleed door de aangesloten organisaties.