In 2014 kunnen vrijwilligersorganisaties die met kinderen of jongeren werken de kosten van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vergoed krijgen via het Steunpunt KinderVakanties.  Voor participanten van het Steunpunt geldt een andere regeling.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • De organisatie is een vrijwilligersorganisatie, zijnde een organisatie met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk en wiens werkzaamheden voor 70% door vrijwilligers worden uitgevoerd;
 • De VOG wordt aangevraagd voor een vrijwilliger;
 • De vrijwilliger werkt met minderjarigen;
 • De organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan waarbij tenminste een gedragscode (gedragscode In veilige handen) en een zorgvuldig aannamebeleid zijn ingevoerd.

Nu pilot, daarna structurele regeling
Deze regeling is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel van de regeling is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en het voorkomen van seksueel misbruik door vrijwilligers. Voorafgaand aan de structurele regeling, die in 2015 van start gaat, loopt een pilot voor de vrijwilligers van scouting, sport en kindervakanties. In 2014 is deze uitgebreid zodat ook andere vrijwilligersorganisaties die niet onder de koepelorganisaties NOC*NSF, Steunpunt KinderVakanties of Scouting Nederland vallen, maar wel aan de gestelde voorwaarden voldoen kunnen aansluiten. Zij kunnen in 2014 hun VOG’s vergoed krijgen via het Steunpunt KinderVakanties. De pilot loopt door tot de structurele regeling gereed is. Op deze site leest u daarover meer informatie.

Wie komen in aanmerking voor vergoeding?
In aanmerking komen vrijwilligersorganisaties die werken met kinderen of jongeren. De organisatie onderschrijft de doelstellingen van het project ‘In Veilige Handen’ (zie www.inveiligehanden.nl) en stelt de veiligheid en het welzijn van kinderen voorop. De regeling is niet toegankelijk voor profit-organisaties. VOG’s kunnen alleen worden vergoed als:

 • Deze in 2014 zijn aangevraagd;
 • Deze digitaal zijn aangevraagd;
 • De vrijwilliger is gescreend op basis van screeningsprofiel 84 (“Belast zijn met de zorg voor minderjarigen”) en als deze vrijwilliger ook daadwerkelijk werkt met kinderen of jongeren.

Hoe kan ik kenbaar maken dat ik van de vergoeding gebruik wil maken?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de VOG’s kunt u zich aanmelden via de registratiepagina.

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en zullen wij u aanvraag beoordelen. Zo nodig overleggen wij hierover met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Movisie, NOC*NSF en Scouting Nederland. Binnen 14 dagen informeren wij u of u inderdaad aan de voorwaarden voldoet.

Hoe krijgen wij de VOG’s vervolgens vergoed?

Na ontvangst, krijgt u een inlogcode en wachtwoord en kunt u via de site van Steunpunt KinderVakanties VOG’s declareren. Zie verder onder ‘Hoe werkt het?’

De VOG vergoeding 2014 wordt twee keer uitgekeerd:

 • 1e periode: juli 2014
 • 2e periode: februari 2015

Op deze manier kunnen t/m 31 januari 2015 de VOG’s over 2014 worden gedeclareerd).

Hoe werkt het aanvragen en declareren van VOG’s?


Via de volgende stappen kunnen vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen voor de VOG vergoeding:

1. Aanvragen VOG/voorbereiding

Vraag als organisatie een eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) aan om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van de overheid, zoals het elektronisch aanvragen van een VOG.

2. Electronische VOG aanvraag

a) Zet via www.elovog.organisatie.dienstjustis.nl een VOG-aanvraag klaar en laat de vrijwilliger minimaal screenen op screeningsprofiel 84 of 40 (Kies in Stap 4 voor ”Samengesteld screeningsprofiel“, dan “8. Personen” en tenslotte “Screeningsprofiel 84“ of “Screeningsprofiel 40“).

b) De vrijwilliger ontvangt per e-mail een mededeling dat er een VOG-aanvraag in gang is gezet en moet met zijn DigiD inloggen om de aanvraag af te ronden.

c) LET OP: De vrijwilliger zal de kosten voor deze aanvraag van € 24,55 zelf voor moeten schieten.

d) Na screening van de vrijwilliger zal deze van de uitkomst op de hoogte worden gesteld middels het toezenden van de VOG aan de vrijwilliger.

3. Vergoeding van de kosten:

De vrijwilliger dient de VOG in te leveren bij de organisatie en de volledige kosten voor het aanvragen van de VOG daar te declareren. Ontvangt de organisaties reeds een compensatie voor deze kosten, dan kan slechts voor het resterende een vergoeding worden aangevraagd via het Steunpunt. Neem hiervoor contact met ons op via vog@steunpuntkindervakanties.nl

Via de VOG-modulekan de organisatie eenvoudig de volledige kosten van de VOG declareren bij het Steunpunt. Om gebruik te kunnen maken van de VOG-module heb je een inlognaam en wachtwoord nodig.

De organisatie zal hiervoor de volgende gegevens moeten bewaren/doorgeven:

 • het unieke kenmerk, vermeld op de VOG onder de datum als “Ons kenmerk”;
 • de kosten van de afgegeven VOG (standaard € 24,55 per VOG);
 • of de vrijwilligers betrokken bij de kinder- en of jeugdactiviteit waarvoor de VOG is aangevraagd en de VOG voldoet aan de gestelde voorwaarden voor vergoeding.

Het Steunpunt zal de aanvraag beoordelen en twee keer per jaar overgaan tot uitbetalen van de declaratie. Op de VOG-declaratiepagina is eenvoudig een overzicht en de status van de declaratie te volgen.

Aanvullende voorwaarden, beperkingen en sancties

 • Het Steunpunt verzorgt de declaraties van VOG’s op basis van een (beperkte) subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wanneer de verstrekte subsidie op is, worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Zie voor de laatste informatie de website van het Steunpunt KinderVakanties.
 • Aan deze regeling en/of het voorstaande kunnen geen rechten worden ontleend, noch is het Steunpunt KinderVakanties verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige schade of kosten, in elke vorm dan ook, voortvloeiend uit deze voorwaarden, verstrekte informatie en/of anderszins verbandhoudend met deze regeling aangaande de gratis VOG.
 • Te laat of onvolledig ingediende declaraties komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Alleen VOG’s die zijn aangevraagd in 2014 komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Op ingediende declaraties zal –steekproefsgewijs- (accountants)controle plaatsvinden, alsmede verificatie bij het Ministerie waar de VOG’s worden afgegeven. De organisatie is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan enig onderzoek rond de juistheid van de ingediende declaratie.
 • Wordt er onvoldoende meegewerkt door de organisatie, zijn er ten onrechte of op onjuiste gronden VOG’s door een organisatie gedeclareerd, dan geldt dat alle verstrekte betalingen teruggevorderd kunnen worden te verhogen met een boete van 100%, met een minimum van € 250,-
 • Het Steunpunt KinderVakanties is als uitvoerder van deze regeling ook gerechtigd om voorwaarden te wijzigen, aanvragen af te wijzen of in te trekken, zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleed door de aangesloten organisatie

Vragen of opmerkingen mbt de VOG-regeling?
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via : vog@steunpuntkindervakanties.nl.