• Lobby en belangenbehartiging: publieke en politieke bekendheid en imagoverbetering alsmede het ondersteunen op het gebied van organisatie, financiën en professionalisering;
• Kwaliteitsbevordering door het hanteren, beheren en actualiseren van een onafhankelijk keurmerk;
• Deskundigheidsbevordering door ondersteunen opleiding, werving enselectie van (vrijwillige) medewerkers)
• Voorlichting van vakantiekamporganisaties rond bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen;
• Samenbrengen van marktvraag en –aanbod via ondermeer een centraal en overzichtelijk aanbod;
• Opzetten van een netwerk c.q. branche van vakantiekamporganisaties;
• Opzetten van ondersteunende diensten en collectieve kortingen.