Het Steunpunt KinderVakanties biedt een uitwisselingsnetwerk én een centraal aanspreekpunt, en wordt gevormd door de participanten zelf. Iedereen werkt op vrijwillige basis. Alleen als er projecten zijn, met extra –kostendekkende – subsidie, kan van de vrijwillige basis worden afgeweken. Het Steunpunt werkt projectmatig op basis van signalen van participanten. Door participanten samen kunnen projecten worden geïnitieerd en ontwikkeld, in samenspraak met het bestuur. Periodiek vindt een brancheoverleg plaats waar het beleid en de activiteiten van het Steunpunt worden doorgenomen. Participanten betalen een bijdrage, waaruit de basiskosten worden gefinancierd. In de jaarlijkse VAKdag, c.q. ‘participantenbijeenkomst’ begin van een kalenderjaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de jaarplannen besproken.