Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor het totale jeugdbeleid. Ook de meeste participanten van het Steunpunt Kindervakanties vallen onder deze nieuwe wet. Wat houdt die wet in? Wat kan je zelf doen richting gemeenten vanuit je organisatie?

Lokale en landelijke vrijwilligersorganisaties voor de jeugdwerk worden als zodanig ‘niet geregeld’ in de Jeugdwet. In deze wet staat wel nadrukkelijk omschreven dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om preventieve taken voor de jeugd in samenhang te realiseren. De verwachting is dan ook dat veel gemeenten deze preventie taken integraal voor het gehele sociale domein samenpakken. Vrijwilligersorganisaties die nu al actief zijn voor de Jeugd, worden nu nog gefaciliteerd vanuit de Wmo. De relatie met de gemeente en de nieuwe gemeenteraden. Steeds weer zullen jeugdwerkorganisaties duidelijk moeten maken welke de belangrijke (preventie)taken zij vervullen. Daarin staan kinderkamporganisaties niet alleen. Het is duidelijk dat er minder middelen voor het ‘gewone’ vrijwilligerswerk beschikbaar komen. De meeste gemeenten zetten in op vrijwillige inzet die zorg- en ondersteuningsvragen moeten voorkomen. Dus preventie. Dit betekent in veel gevallen dat er daarom minder middelen beschikbaar komen voor de sociaal culturele activiteiten, gericht op ontmoeting. Dit kan ook betekenen dat organisaties zoals de kindervakantiekampen, scouting en ander jeugdorganisatie een andere rol krijgen, door bijvoorbeeld jongeren met een zorgvraag op te vangen.

Er ligt een kans voor de vrijwilligersorganisaties die met jeugd en jongeren werken op het gemeentelijk niveau om de activiteiten voor de jeugd nadrukkelijker samen met het Centrum voor Jeugd en gezin, het onderwijs, en regionale samenwerkingsverbanden, vorm te geven. Deze samenwerkingsverbanden hebben er namelijk ook belang bij dat er voor kwetsbare kinderen voorzieningen zijn en blijven. Vooral lokale organisaties kunnen direct in actie komen. Ga nu na hoe jullie gemeente hierover denkt! Ga nu in gesprek met de lokale WMO raad over dit onderwerp. Deze kunnen jullie werk steunen, als zij jullie activiteiten/producten van belang vinden. Zij geven bijvoorbeeld ook ongevraagd advies aan een gemeente over wat jouw gemeente zou kunnen doen om jullie organisatie te ondersteunen. Landelijke organisaties zullen meer met intermediaire (lokale) organisaties samen moeten werken.