Positie van lokale en landelijke organisaties voor jeugdwerk in de huidige transitie Jeugdwet.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor het totale jeugdbeleid. Ook de meeste participanten van het Steunpunt Kindervakanties vallen onder deze nieuwe wet. Wat houdt die wet in? Wat kan je zelf doen richting gemeenten vanuit je organisatie? Lokale en landelijke vrijwilligersorganisaties voor de jeugdwerk

Posted by | Views 18

Hoe ga je om met de nieuwe regels drank en horecawet

In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. Hou hier rekening mee tijdens de uitvoering van de kampen! De belangrijkste wijzigingen zijn: Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen

Posted by | Views 272

Gebruik van sociale media tijdens en na kamp

Zet je foto’s van je kamp op facebook of verspreid je ze via twitter aan ouders? Er zijn ethische dilemma’s op dit punt. Vooral binnen het onderwijs is hierover een hele discussie gaande. Mogen scholen foto’s op schoolwebsites plaatsen? Belangrijk om hier als organisatie afspraken over te maken met kinderen en ouders! De volgende website

Posted by | Views 37

Wat te doen met ‘last-minute’ inzet van vrijwilligers?

Een zorgvuldige selectie en werving van vrijwilligers is essentieel om de kwaliteit van kampen te waarborgen. Last-minute vrijwilligers inzetten is niet gewenst. Het is van belang om in je beleid consequent te zijn richting alle vrijwilligers. Tijdig een VOG aanvragen is onderdeel van de voorbereiding. Wij dringen er bij het ministerie op aan dat de

Posted by | Views 32

Wat is een VOG? Wat zijn de kosten?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document dat wordt afgegeven door het ministerie. Uit het document blijkt of bezwaren bestaan voor bijvoorbeeld het werken met kinderen. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van de aanvragen. Een VOG is geen 100% garantie op veiligheid, daarom raadt het Steunpunt aan om tevens aanvullende

Posted by | Views 42

Hoe ga je om met vermoeden van mogelijk misbruik?

Met deze problematiek hebben alle organisaties professioneel of vrijwillig te maken. Er is een toolkit ‘In veilige handen’ ontwikkeld via het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Deze is gratis te downloaden via www.inveiligehanden.nl De problematiek is actueel en het is van belang om als vakantiekamporganisatie afspraken te maken over veiligheid. In het Vakantiekeurmerk is het werken

Posted by | Views 24

Waar kunnen wij financiën voor ons kamp vinden?

Het is altijd weer een hele toer om de vakantiekampen financieel rond te krijgen, en de deelnemersbijdrage niet te hoog te maken. Wat zijn de mogelijkheden om extra fondsen te werven?Het Steunpunt heeft een voorlichtingsfolder over ‘Financiën en kinderkampen’. Deze is te downloaden. (link naar publicaties ).

Posted by | Views 39

Wij vinden het keurmerk te duur, want we zijn een kleine organisatie. Wat moeten we doen?

Aan de hand van de criteria kan een organisatie kan bekijken of men aan de criteria van het Keurmerk KinderVakanties voldoet. Zo kan men werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de vakantiekampen in de lijn van het Keurmerk KinderVakanties werken. Men kan het Keurmerk KinderVakanties aanvragen en krijgt dan ondersteuning bij het

Posted by | Views 46

Onze organisatie wil het Keurmerk Kindervakanties aanvragen. Hoe gaat dat?

Voor meer informatie over het Keurmerk KinderVakanties, zie de website www.keurmerkkindervakanties.nl. Er staat ook de informatie over de inschrijftermijnen en de kosten.

Posted by | Views 23

Wat gaat het Steunpunt KinderVakanties de komende periode doen?

De komende periode onderzoekt het bestuur hoe het Keurmerk Kindervakanties verder kan worden ingezet om de vakantieorganisaties te ondersteunen bij hun werk en welke ambities voor het Keurmerk reeel zijn. Natuurlijk organiseert het Steunpunt haar jaarlijkse vakdag VAKdag.

Posted by | Views 52

Ambities van het Steunpunt

• Lobby en belangenbehartiging: publieke en politieke bekendheid en imagoverbetering alsmede het ondersteunen op het gebied van organisatie, financiën en professionalisering; • Kwaliteitsbevordering door het hanteren, beheren en actualiseren van een onafhankelijk keurmerk; • Deskundigheidsbevordering door ondersteunen opleiding, werving enselectie van (vrijwillige) medewerkers) • Voorlichting van vakantiekamporganisaties rond bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen; • Samenbrengen van marktvraag

Posted by | Views 25

Wie kunnen zich aansluiten?

Het Steunpunt is in de eerste plaats bedoeld voor de aanbieders van kindervakanties. Het is tevens een platform waar alle betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. Daarom staat het partnership open voor maatschappelijke organisaties en bedrijven die graag willen bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van kinderen. Wat alle betrokkenen verbindt, is de overtuiging dat alle

Posted by | Views 32

Wie kunnen zich aansluiten bij het Steunpunt KinderVakanties?

Organisaties die meerdaagse activiteiten organiseren voor in Nederland woonachtige kinderen en deze aanbiedt aan een breed publiek, niet zijnde kinderen die enkel deel uitmaken van de eigen organisatie, vereniging of familieverband. De organisatie onderschrijft de doelstellingen van het steunpunt “In Veilige Handen” en stelt de veiligheid en het welzijn van de kinderen voorop. Het bestuur

Posted by | Views 27

Hoe werkt het Steunpunt

Het Steunpunt KinderVakanties biedt een uitwisselingsnetwerk én een centraal aanspreekpunt, en wordt gevormd door de participanten zelf. Iedereen werkt op vrijwillige basis. Alleen als er projecten zijn, met extra –kostendekkende – subsidie, kan van de vrijwillige basis worden afgeweken. Het Steunpunt werkt projectmatig op basis van signalen van participanten. Door participanten samen kunnen projecten worden

Posted by | Views 21

Hoe is het Steunpunt KinderVakanties ontstaan?

In 2009 gaf Jantje Beton aan te gaan stoppen met het Jantje Beton VakantieKeurmerk en de ondersteuning van Vakantiekampen. Een aantal keurmerkhouders (vakantiekamporganisaties) heeft een initiatiefgroep gevormd en plannen voor het Steunpunt KinderVakanties ontwikkeld, samen met andere vakantiekamporganisaties. De betrokkenen van het eerste uur, Nina Schmitz (Stichting Heppie), Bart Sprangers (Stichting Vakantiekind), Joost Vlasblom (YMCA

Posted by | Views 30