In aanloop naar de structurele regeling in 2015, kunnen in 2014 vrijwilligers die werken met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vergoed krijgen via een regeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel van de regeling is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en het voorkomen van seksueel misbruik door vrijwilligers.

Voorafgaand aan de structurele regeling loopt een pilot voor de vrijwilligers van scouting, sport en kindervakanties. In 2014 wordt deze uitgebreid zodat ook andere vrijwilligersorganisaties, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen aansluiten. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De organisatie is een vrijwilligersorganisatie[1];
  • De VOG wordt digitaal aangevraagd voor een vrijwilliger;
  • De vrijwilliger werkt met minderjarigen;
  • De organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan waarbij tenminste een gedragscode (gedragscode In veilige handen) en een zorgvuldig aannamebeleid zijn ingevoerd.

Vrijwilligersorganisaties kunnen in 2014 de VOG’s vergoed krijgen via het Steunpunt KinderVakanties. Meer informatie over of u in aanmerking komt voor vergoeding en over de werkwijze vindt u op: www.steunpuntkindervakanties.nl (onder: Producten / Gratis VOG).[1] Een organisatie met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk en wiens werkzaamheden voor 70% door vrijwilligers uitgevoerd worden