FAQ

In 2009 gaf Jantje Beton aan te gaan stoppen met het Jantje Beton VakantieKeurmerk. Een aantal keurmerkhouders (vakantiekamporganisaties) heeft een initiatiefgroep gevormd en plannen voor het Steunpunt KinderVakanties ontwikkeld, in nauw overleg met vele vakantiekamporganisaties. Nina Schmitz (Stichting Heppie), Feri Duller (keurmerkontwikkelaar en keurmeester), Bart Sprangers (Stichting Vakantiekind), Joost Vlasblom (YMCA Nederland) en Alphons Devilee (Nivon), en Froukje Hajer (Stichting Kinderwerk) hebben het Steunpunt KinderVakanties voorbereid en het Vakantiekeurmerk voortgezet. De Stichting Steunpunt Kindervakanties is in juni 2010 opgericht.

Het Steunpunt KinderVakanties biedt een uitwisselingsnetwerk én een centraal aanspreekpunt, en wordt gevormd door de participanten zelf. Iedereen werkt op vrijwillige basis. Alleen als er projecten zijn, met extra –kostendekkende – subsidie kan van de vrijwillige basis worden afgeweken. Het Steunpunt werkt projectmatig op basis van signalen van participanten. Door participanten samen kunnen projecten worden geïnitieerd en ontwikkeld, in samenspraak met het bestuur. Drie keer per jaar vindt een brancheoverleg plaats waar het beleid en de activiteiten van het Steunpunt worden doorgenomen. Alle participanten betalen vanaf 2012 een bijdrage, waaruit de basiskosten worden gefinancierd. In de jaarlijkse participantenbijeenkomst begin van een kalenderjaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de jaarplannen besproken.

Participant bij het Steunpunt KinderVakanties kunnen worden: Organisaties die meerdaagse activiteiten organiseren voor kinderen en deze aanbiedt aan een breed publiek, niet zijnde kinderen die enkel deel uitmaken van de eigen organisatie, vereniging of familieverband. De organisatie onderschrijft de doelstellingen van het project “In Veilige Handen” en stelt de veiligheid en het welzijn van de kinderen voorop. Het bestuur van het Steunpunt KinderVakanties is gerechtigd (afwijkende) verzoeken om aan te sluiten af of toe te wijzen. Aanmelden kan via de de website.

Het Steunpunt is in de eerste plaats bedoeld voor de aanbieders van kindervakanties, maar het is een platform waar alle betrokkenen elkaar ontmoeten. Daarom staat het partnership open voor maatschappelijke organisaties en bedrijven die graag willen bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van kinderen. Organisaties als Humanitas, Scouting Nederland, YMCA en Heppie ondersteunen het Steunpunt al vanaf de oprichting. Wat alle betrokkenen verbindt, is de overtuiging dat alle kinderen in Nederland een goede vakantie verdienen. En die krijgen ze nog niet allemaal. Op de website zijn de criteria te vinden en een inschrijfformulier. Participanten dienen bij aanmelding ook een verklaring te tekenen omte werken met de richtlijnen van In Veilige handen, om ongewenst gedrag door vrijwilligers te voorkomen.

Dit zijn acties waar alle participanten aan mee kunnen werken! Onder het motto, samen staan we sterker!
•    Lobby en belangenbehartiging: publieke en politieke bekendheid en imagoverbetering alsmede het ondersteunen op het gebied van organisatie, financiën en professionalisering;
•    Kwaliteitsbevordering door het hanteren, beheren en actualiseren van een onafhankelijk keurmerk;
•    Deskundigheidsbevordering door ondersteunen opleiding, werving en
selectie van (vrijwillige) medewerkers)
•    Voorlichting van vakantiekamporganisaties rond bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen;
•    Samenbrengen van marktvraag en –aanbod via ondermeer een centraal en overzichtelijk aanbod;
•    Opzetten van een netwerk c.q. branche van vakantiekamporganisaties;
•    Opzetten van ondersteunende diensten en collectieve kortingen.

Voor meer informatie over het Keurmerk KinderVakanties, zie de website www.keurmerkkindervakanties.nl. Momenteel ontwikkelt een commissie van participanten de nieuwe criteria. Die worden  aan alle participanten voorgelegd. Zo is er een ‘branchebreedgedragen’ keurmerk, dat de kwaliteit van kindervakantiekampen versterkt. Op de website staat ook de informatie over de inschrijftermijnen en de kosten.

Het is altijd weer een hele toer om de vakantiekampen financieel rond te krijgen, en de deelnemersbijdrage niet te hoog te maken. Wat zijn de mogelijkheden om extra fondsen te werven?
Het Steunpunt is bezig met een voorlichtingsfolder over ‘Financiën en kinderkampen’. Deze is binnenkort te vinden bij de publicaties op deze website.

Binnenkort is een ‘assesmenttool’ beschikbaar voor participanten; een handige vragenlijst waarmee een organisatie kan bekijken of men aan de criteria van het Keurmerk KinderVakanties voldoet. Zo kan men werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de vakantiekampen in de lijn van het Keurmerk KinderVakanties werken. In een latere fase kan men besluiten om het Keurmerk KinderVakanties aan te vragen.

Met deze problematiek hebben alle organisaties professioneel of vrijwillig te maken. Er is een toolkit ‘In veilige handen’ ontwikkeld via het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Deze is gratis te downloaden via www.inveiligehanden.nl. De handleiding is te koop in een handzame map voor ongeveer € 40.= via het NOV, 030 789 20 10, algemeen@nov.nl. 
De problematiek is actueel en het is van belang om als vakantiekamporganisatie afspraken te maken over veiligheid. In het Vakantiekeurmerk is het werken met de richtlijnen van ‘In veilige handen’ opgenomen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document dat wordt afgegeven door het ministerie. Uit het document blijkt of bezwaren bestaan voor bijvoorbeeld het werken met kinderen. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van de aanvragen. Een VOG is geen 100% garantie op veiligheid, daarom raadt het Steunpunt aan om tevens aanvullende maatregelen te treffen om de kinderveiligheid tijdens een kampweek te vergroten. Hiertoe biedt het project ‘In veilige handen’ van NOV een uitstekende tool.

Een zorgvuldige selectie en werving van vrijwilligers is essentieel om de kwaliteit van kampen te waarborgen. Last-minute vrijwilligers inzetten is niet gewenst. Het is van belang om in je beleid consequent te zijn richting alle vrijwilligers. Tijdig een VOG aanvragen is onderdeel van de voorbereiding. Wij dringen er bij het ministerie op aan dat de procedure van toekenning soepel en snel verloopt, opdat de VOG’s beschikbaar zijn voordat het kampseizoen start.

Een reactie plaatsen