Het Keurmerk aanvragen

Op deze pagina tref je de nodige informatie aan om het Keurmerk KinderVakanties aan te vragen.
Het Keurmerk dat de kwaliteit en veiligheid van een organisatie zichtbaar maakt.

Keuringsprocedure
Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk KinderVakanties, dient een organisatie aangesloten te zijn als participant bij het Steunpunt KinderVakanties en zich aanmelden voor het Keurmerk via het Aanvraagformulier Keurmerk KinderVakanties.

Na retourenring van dit formulier wordt de aanvraag in behandeling genomen en zal de keurende instantie (CIIO) contact opnemen voor het maken van vervolgafspraken. Onderdeel van het keuringsproces is het aanleveren van diverse documenten.

De keuringen worden uitgevoerd in een vakantiekamp “in werking”. Daarom wordt het volgende tijdschema aangehouden:

– aanvraag indienen: uiterlijk 1 juni
– keuringen uitvoeren: juni t/m augustus
– rapportage aan het Steunpunt KinderVakanties en de gekeurde organisatie: uiterlijk 1 november
– beslissing over keurmerkverlening – uiterlijk 15 december

Keuringen
In het jaar dat het keurmerk wordt aangevraagd, vindt een audit op locatie plaats, inclusief uitgebreide documentencontrole.

Tijdens de daaropvolgende jaren geldt (repeterende cyclus):

Jaar 1: administratieve controle: documenten, jaarplan, evaluatie vorig seizoen aan de hand van
kanttekeningen CIIO*

Jaar 2: administratieve controle: documenten, jaarplan, evaluatie vorig seizoen aan de hand van kanttekeningen CIIO*

Jaar 3: audit op locatie, inclusief uitgebreide documentencontrole

* het CIIO behoudt zich het recht voor om een tussentijdse audit op locatie uit te voeren indien de kanttekeningen of afwijkingen daarom vragen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Kosten
De kosten van het keurmerk bestaan uit een vast jaarbedrag. In het jaar dat het keurmerk wordt aangevraagd, worden eenmalige (extra) kosten in rekening gebracht voor de startkeuring (op locatie). Mocht uit het rapport van de keurmeester blijken dat er kanttekeningen zijn voor het komende jaar waarbij het noodzakelijk is de locatie te bezoeken, dan kan de keurmeester hiervoor kosten in rekening brengen.

De jaarlijkse kosten bedragen**:

Aantal deelnemers per jaar                   Kosten per jaar               Licentiekosten per jaar:

0 – 500                                                  €    335,00                          € 50,00
501 – 1000                                            €    500,00                          € 75,00
1000 – 2000                                          €    670,00                          € 100,00
<2000                                                     € 1.000,00                         € 125,00

De (extra) kosten voor de startkeuring of herkeuring o.b.v. kanttekeningen in het keuringsrapport,
bedragen € 250,00**.

Samenvattend: In het (eerste) jaar van de aanvraag bestaan de kosten van het Keurmerk uit de jaarlijkse kosten, te verhogen met de kosten van de startkeuring. De jaren daarna, enkel de jaarlijkse kosten, behoudens herkeuringen o.b.v. kanttekeningen in het keuringsrapport.

** genoemde bedragen zijn inclusief reiskosten auditors, exclusief BTW en gelden voor het jaar 2016.
Wij behoudens ons het recht voor deze kosten jaarlijks te wijzigen.

Keurende instantie
Het Steunpunt KinderVakanties zal een aanvraag doorzetten naar een onafhankelijke keurmeester van CIIO. Deze draagt de verantwoordelijkheid van de uit te voeren werkzaamheden en draagt zorg voor coördinatie, uitvoering en de facturatie.

Licentiekosten
Los van de (jaarlijkse) keuringskosten, dient een organisatie die aan de criteria van het Keurmerk KinderVakanties voldoet, aan het Steunpunt KinderVakanties licentiekosten te voldoen voor het mogen voren en uitdragen van het keurmerk. De kosten hiervan per jaar voor 2018:

€   50,00 voor organisaties tot 500 deelnemers
€   75,00 tot 1000 deelnemers
€ 100,00 tot 2000 deelnemers
€ 125,00 voor grotere organisaties.

Deze bijdrage wordt geheel gebruikt om de houders van het Keurmerk via diverse media/kanalen te promoten.

Meer informatie?
Een algemene folder over het Keurmerk KinderVakanties is hier te downloaden:
Folder Keurmerk KinderVakanties

Een reactie plaatsen