Digitale assesmenttool

Met behulp van een digitale assesmenttool – een soort belastingformulier – kunnen organisaties nagaan of zij aan de eisen van het Keurmerk KinderVakanties voldoen en/of ijn welke mate. Zij brengen met deze ‘assesmenttool’ de stand van zaken rond de kwaliteit van hun vakantiekamp in beeld. Vervolgens kan een organisatie bepalen of men in aanmerking wil komen voor het Keurmerk KinderVakanties.

Deskundigheidsbevordering

Een paar keer per jaar organiseert het Steunpunt uitwisselingsbijeenkomsten rond actuele thema’s voor vakantiekamporganisaties.

De volgende bijeenkomst gaat over omgaan met sociale media. Datum en locatie zijn binnenkort bekend.

Participatie kinderen, jongeren en ouders

Een vragenlijst wordt ontwikkeld via de website, waarmee ouders, kinderen en jongeren hun mening kunnen geven over hun ervaringen met vakantiekampen. Organisaties (participanten) kunnen deze gebruiken om te horen hoe kinderen en ouders de kampen waarderen. Op hun beurt hebben kinderen en ouders invloed op de kwaliteit van de vakantiekampen.

Netwerk

Het Steunpunt vormt en werk aan een centraal (digitaal) aanspreekpunt voor participanten. Het doel is dat participanten onderling elkaar ondersteunen bij allerlei vragen uit de dagelijkse praktijk. Het Steunpunt faciliteert dit.

Digitaal-loket voor kindervakantie-organisaties

Met een aparte pagina op de website gaanwe zorgen dat een vraag-aanbod systeem (soort Marktplaats) ontstaat opdat de samenwerking tussen organisaties nog beter wordt gefaciliteerd. We onderzoeken momenteel de manier hoe we hierbij samen kunnen werken met intermediaire organisaties, zoals Maatschappelijk werk, basisscholen, Bureaus Jeugdzorg en Centra voor jeugd en gezin.

Teken de petitie: Verklaring Omtrent Gedrag moet gratis!

Vorige week dinsdag heeft Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie Fred Teeven aangekondigd te willen onderzoeken of een VOG gratis kan worden afgegeven aan vrijwilligersorganisaties. Het Steunpunt KinderVakanties heeft hierop contact gezocht met het kabinet en besloten tot een oproep om het initiatief te steunen via een online-petitie. Hierbij roepen we jullie op deze door zoveel als mogelijk mensen te laten tekenen.

Petitie: Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

Het Steunpunt KinderVakanties roept het kabinet op maatregelen te nemen, zodat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis aan vrijwilligersorganisaties kan worden verstrekt. De kosten voor één VOG bedragen nu ruim € 30,- per vrijwilliger; deze kosten belemmeren vakantiekamporganisaties om voor iedere vrijwilliger een VOG aan te vragen.

Het Steunpunt Kindervakanties en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het Steunpunt staat voor het creëren van een veilige en leuke vakantiebeleving. Het werken met VOG’s is één van de discussiepunten binnen het Steunpunt KinderVakanties. Het aanvragen ervan is immers een kostenpost voor kleinere organisaties en de financiën van organisaties zijn beperkt. Het Steunpunt onderschrijft echter wel de meerwaarde van het gebruik van een VOG in onze branche.

Keurmerk KinderVakanties

Het Keurmerk KinderVakanties helpt om de kwaliteit van de vakantiekampen te verbeteren en aantoonbaar te maken.

Tijdens de bijeenkomst op 29 januari jl, is onder andere gesproken over de huidige criteria van het Keurmerk KinderVakanties. Het komend jaar zal het Steunpunt KinderVakanties deze criteria verder doorontwikkelen en verfijnen.

Themabijeenkomst: “Uitdagende, veilige en kwalitatieve kampen in de zomer 2011”

Woensdagavond 18 mei, 19.00 tot 21.30 te ZWOLLE.

Hoe zorgen we dat de vakantiekampen komende zomer weer goed verlopen? Hoe zorg je voor optimale kwaliteit en voorkomen we onwenselijke situaties? Hoe komen we tegemoet aan verwachtingen van ouders rond veiligheid? Waar is een bestuur verantwoordelijk voor, waar de vrijwilligers? Aan de hand van praktijksituaties wisselen we kennis en ervaringen uit. Iedereen gaat met praktische tips weer naar huis!