Nieuwsbrief Steunpunt KinderVakanties 2013/3

Vandaag is officieel bekend gemaakt dat de pilot rond het gratis verstrekken van de VOG omgezet wordt in een definitieve regeling! Goed nieuws voor de branche en de veiligheid van het vrijwilligerswerk in het algemeen. Daarnaast heeft het Steunpunt de afgelopen weken volop in de belangstelling gestaan van de media.
Hoog tijd voor een update!

Kindervakanties in de media!
Het vakantieseizoen is gestart. Na een rondgang onder de aangesloten organisaties, is het daaruit voortgekomen persbericht door verschillende media overgenomen. BN De Stem en het ANP hebben het nieuwsbericht van het Steunpunt opgepakt, in vele (digitale) kranten is aandacht besteed aan het belang van vakantiekampen, tot zelfs in Hart van Nederland. Dit item is terug te zien in het archief van SBS6, inclusief het bezoek aan KinderVakantieland Almere.

Heb je zelf artikelen over zomerkampen gespot? Geef ze door via twitter aan @steunpuntkv, of via de Facebookpagina of natuurlijk via de mail!

Samen werken aan kwaliteit! Scholingsdag 5 oktober a.s.
Deze scholings- en uitwisselingsdag, met workshops voor grotere én kleinere organisaties, vindt ditmaal plaats bij de Paasheuvelgroep in Vierhouten. Aan het programma wordt nog gewerkt, waarbij de punten die de participanten dit seizoen hebben aangedragen zoveel als mogelijk zullen worden verwerkt. Begin september sturen we het programma rond.

Heb je suggesties voor thema’s en onderwerpen? Wil je een onderdeel verzorgen vanuit je eigen professionele ervaring? Laat het ons dan voor 25 augustus a.s. weten, dan nemen we het mee in de programmering!

Zet 5 oktober alvast in je agenda, het beloofd weer een nuttige dag te worden!

Wat vinden de deelnemers? En hun ouders/verzorgers?
Via de website (participantengedeelte – even inloggen!) zijn voorbeelden van vragenlijsten te vinden om je kampen te evalueren. Als je de wensen van ouders en kinderen kent, kan je die verwerken in je aanbod voor volgend jaar. Doe er je voordeel mee!

Jaarbericht 2012: in het najaar volgt een vragenlijst!
Het steunpunt zou graag willen weten of het kamp de enige vakantieweek is voor deelnemers? Zouden jullie die vraag op willen nemen, als je deelnemers na afloop naar hun ervaringen vraagt? In het najaar zal weer een vragenlijst uitgezet worden, waarmee we de ontwikkelingen in de branche verder in kaart gaan brengen.

Reorganisaties en uitwisselingen van kennis en spullen
Het Steunpunt krijgt soms vragen van organisaties die hulp zoeken of aanbieden, tot zelfs organisaties die (delen) van activiteiten willen afstoten (of willen overnemen). Het Steunpunt kan hierin een verbindende rol vervullen.

Zien de vragen op financiële gronden, dan zou de folder over Fondsenwerving mogelijk behulpzaam kunnen zijn. Voor vraag en aanbod van materiaal, hulp/kennis of zelfs een dagje meelopen bij een collega organisatie, kan goed terecht op onze Facebookpagina.

Andere mogelijkheden zijn natuurlijk om samen met collega-organisaties te gaan werken of zelfs je activiteit(en) over te dragen. Organisaties dit overwegen; meld dit aan het Steunpunt, gezamenlijk kunnen we kijken of er oplossingen zijn te vinden. Immers, samen staan we sterk!

De gratis VOG wordt landelijk ingevoerd en verruimd!
Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt en wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd. Dat hebben de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en van Rijn (VWS) zaterdag 13 juli aan de Tweede Kamer en het Steunpunt gemeld. De pilot “Gratis VOG voor vrijwilligers” die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van beide ministeries door het Verwey Jonker Instituut geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport -en vakantieorganisaties. Naar aanleiding van het onderzoek hebben de staatssecretarissen Teeven en van Rijn besloten de regeling vanaf het najaar van 2014 structureel in te voeren voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Aldus onder meer het persbericht.

Concreet komt dit erop neer dat het Steunpunt ook in 2014 aan haar participanten de kosten van de VOG zal kunnen vergoeden óf dat er tenminste een andere regeling komt. Feit is, blijkens dit bericht, dat de VOG definitief gratis zal worden!

De kans is groot dat het gratis verstrekken van de VOG uiteindelijk gekoppeld zal worden aan de deelname van de organisatie aan het Landelijke Tuchtrecht Vrijwilligerswerk, waar het Steunpunt een belangrijke bijdrage in levert. Participanten van het Steunpunt hebben (bij aanmelding als participant) ingestemd met de intentieverklaring “In Veilige Handen“, zijn actief met kinderveiligheid en voldoen daarmee aan de basisvoorwaarden om aan te kunnen sluiten bij het Tuchtrecht én de referentielijst. Wij zullen jullie blijven informeren wanneer er meer bekend wordt ontwikkelingen!

Wijs collega’s op het Steunpunt!
Ken je kindervakantie-organisaties die nog niet zijn aangesloten bij het Steunpunt? Er is een folder via de website beschikbaar om hen op Steunpunt te attenderen.

Op de agenda! Noteer vast de volgende data!
Zaterdag 5 oktober – Scholingsdag in Vierhouten, Paasheuvelgroep
Woensdag 13 november – 2e brancheoverleg van 2013
Zaterdag 1 februari 2014 – Landelijke participantendag

Tot een volgend contact en een goede zomer verder!

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee