Nieuwsbrief Steunpunt KinderVakanties 2012/3

Voor je staat de derde nieuwsbrief van het Steunpunt KinderVakanties van dit jaar. Hierin ondermeer nieuws rond de gratis VOG, het Keurmerk KinderVakanties, de komende activiteiten van het Steunpunt en enkele producten/aanbiedingen voor onze participanten.

Update rond de gratis VOG’s
Kindervakantie-organisaties die zijn aangesloten bij het Steunpunt kunnen de kosten van de VOG’s bij het Steunpunt declareren. We berichtten daar al eerder over. Zie voor meer informatie de uitgebreide informatie op de website. Er waren wat kinderziekten met de declaratie-tool, maar die lijken opgelost. Hebben jullie je kosten al gedeclareerd? Dat kan nog het hele jaar voor VOG die in 2012 zijn aangevraagd! Samen met het ministerie, vereniging NOV, Scouting Nederland, NOC*NSF wordt de regeling de komende maanden geëvalueerd en gekeken of en hoe deze in 2013 gecontinueerd kan worden.

Donderdag 25 juli a.s. heeft het Steunpunt een ontmoeting met Staatsecretaris Teeven die op werkbezoek is in Baarn. Er zal ondermeer gesproken worden over het belang van kinderveiligheid en de noodzaak om huidige (tijdelijke) regeling om te zetten in een structurele regeling voor de branche.

Lastminute plaatsen!
De afgelopen weken zijn er verschilleden verzoeken binnen gekomen van ouders en instellingen die nog op zoek zijn naar een goede vakantieplek voor hun kinderen. Als Steunpunt verwijzen wij door naar lijst van participanten die ook op de website te vinden is.

We denken eraan om in de toekomst via onze website een soort ‘digitaal loket’ aan te bieden, waarin participanten hun aanbod kunnen vermelden. Mogelijk is er iemand die zin geeft om rond dit project mee te denken? Neem dan contact met ons op.

Nieuws van het Keurmerk KinderVakanties
Komende zomer vinden opnieuw audits plaats bij organisaties die het Keurmerk hebben aangevraagd. Nieuwe keurmerken worden- afhankelijk van de bevindingen tijdens de keuringen- uitgereikt op de jaarlijkse landelijke bijeenkomst begin 2013.

Spelpakket voor kindervakantie-organisaties!
Nijha en het Steunpunt KinderVakanties onderschrijven beiden het belang van kwalitatieve spelmaterialen voor kinderen. Vandaar dat Steunpunt KinderVakanties en Nijha met elkaar

een samenwerking zijn aangegaan. Nijha biedt 5% korting op alle losse spelmaterialen aan kindervakantie-organisaties. Zie meer informatie op de website.

Producten via de subsidie van ZonMW
Bij de start van het Steunpunt, eind 2010 hebben veel organisaties een intentieverklaring ondertekend, waardoor we in aanmerking kwamen voor een subsidie van ZonMW, vanuit het programma ‘Vrijwillige inzet’. Met deze financiële ondersteuning is de website van het Steunpunt en van het Keurmerk KinderVakanties ontwikkeld, zijn de folders gemaakt, en wordt er een ‘assessmenttool’ voor het Keurmerk ontwikkeld. Alle organisaties die getekend hebben destijds, dank! Namens alle huidige participanten, alle actieve vrijwilligers en het bestuur!

Mede hierdoor is sinds kort de sterk verbeterde website is in de lucht! Sommige informatie, publicaties en diensten zijn alleen voor participanten beschikbaar, na inloggen. Denk aan een soort digitale marktplaats van vraag en aanbod, online documenten, maar ook een tool om de kosten van de VOG te declareren.

Daarnaast kunnen de volgende voorlichtingsfolders via de website gedownload worden:
–       Werken met het Keurmerk KinderVakanties
–       Werken met een pedagogisch beleidsplan
–       Financiën rond het vakantiekamp

Op 14 juni was het Steunpunt aanwezig met een informatiestand op het congres “Allemaal opvoeders” in Den Bosch. Er werden contacten gelegd met nieuwe participanten en informatie gegeven over het declareren van de kosten van de VOG’s.

Op de Agenda: om vast te noteren
Zaterdag 6 oktober: Scholingsdag Steunpunt KinderVakanties
Veel uitwisselingsmogelijkheden n.a.v. ervaringen van het zomerseizoen, en voorts komen de volgende thema’s aan de orde:
–          gebruik sociale media rond kinderkampen
–          in Veilige handen, en werken met VOG’s
–          bereiken van ‘lastige’ doelgroepen
–          financiering van vakantiekampen
–          wet- en regelgeving, verzekeringen en aansprakelijkheidskwesties.

5 november: Landelijke kinderwerkersdag (Utrecht)
Tijdens de jaarlijkse dag voor kinderwerkers verzorgt het steunpunt een onderdeel over kindervakantiekampen. Als je hier als kinderwerker aan mee wil werken, heel graag!

15 november:  Brancheoverleg Steunpunt donderdag (Almere)
Met elkaar bespreken we de volgende vragen: Waar moet het Steunpunt op in spelen? Hoe kunnen we onze branche van Vakantiekamporganisaties sterker maken? Welke onderwerpen kunnen we op collectief niveau oppakken? Met de input van deze bijeenkomst bereiden we het jaarplan 2013 voor.

Veel succes met de verdere uitvoering van alle kampen!

Tot een volgend contact!

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee

Twitter
Houd ook de Twitter in de gaten via @Steunpuntkv voor het laatste nieuws en nieuwe evenementen.